Yapı İşlerinde Alınacak Önlemler, Ortam Ölçümleri, İş Güvenliği Eğitimleri, İşyeri Ortam Ölçümleri
 
İş Sağlığı ve Güvenliği  
ANASAYFA KURUMSAL BİYOGRAFİ LİNKLER SİTE HARİTASI SSS REFERANSLAR BİZE ULAŞIN
barkod sistemi
 
Ad/Firma
Telefon
E-mail
Konu
Açıklama
 
 

  İSİG Buradasınız: Anasayfa / İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri / Yapı İşlerinde Alınacak Önlemler

Yapı İşlerinde Alınacak Önlemler

Kategori: İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri

Aşağıdaki hususlar işçilerin yaşamı için ciddi ve yakın tehlike arz ettiğinden dolayı işin durdurulması veya işyerinin kapatılmasına neden olabilecek hususlardır:
 
1.İş iskelesinde düşmeye karşı gerekli tedbirler alınmamıştır. İskelenin ana/ara korkuluk sistemleri yoktur. İskele üzerindeki çalışma platformları tam olarak doldurulmamıştır. İskeledeki çalışma platformlarına ulaşmak için iskele üzerine uygun merdiven sistemi yapılmamıştır.

2.İşerindeki düşme tehlikesi bulunan kat platform kenarları, asansör boşlukları, tesisat boşlukları, şaft boşlukları düşmeyi engelleyici güvenlik sistemleri ile kapatılmamıştır.

3.Sabit merdivenlerin kova boşlukları etrafında korkuluk yoktur.

4.Yapı alanındaki tünel, konvansiyonel kalıp vb. kalıp çalışmasında yüksekten düşmeyi engelleyici güvenlik önlemleri (güvenlik ağı vb.) alınmamıştır.

5.Yapı alanında kullanılan geçitlerde yüksekten düşmeyi engelleyici güvenlik önlemleri (güvenlik ağı vb.) alınmamıştır.

6.Kazı çalışmalarında kullanılan geçitlerde yüksekten düşmeyi engelleyici güvenlik önlemleri alınmamıştır.

7.Yapı alanında yüksekte çalışma yapan işçiler emniyet kemeri kullanmamaktadır.

8.Çatı çalışmalarında düşmeye karşı tedbir alınmamıştır.

9.Asma iskelelerde çalışan işçiler güvenlik halatı olmaksızın çalışmaktadırlar. İskelenin uygunluk belgesi yoktur.
 
İnşaat (Yapı) İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Alınacak Genel Önlemler
 
İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI

İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.(İş Kanunu Madde:75)

PERİYODİK SAĞLIK KONTROLÜ - AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE RAPOR

İşyerinde çalışan işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklara ait örneğine uygun sağlık raporları yoktur.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince en az yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu,  sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilmiş muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz. İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir. Yetkili memurlar isteyince, bu raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır. Bu raporlar damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örneği EK-II de verilmiştir. (İş Kanunu Madde:86, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Madde:5-Ek-II)

TETANOS AŞISI

Tetanos tehlikesi olan işlerde çalışan bütün işçilere, antitetanik aşı yapılacak, parçalanmış ezik ve toprakla bulaşmış yaralanmalarda, serum antitetanik tatbik olunacak, işçi daha önce aşılanmış ise, rapel olarak, anatoksin yapılacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:86)

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

İşverenle; işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri işlerindeki riskler, alınması gerekli önlemler ve yasal hak, sorumlulukları konusunda eğitmek zorundadır. Bu eğitimin nasıl ve kimler tarafından verilebileceği gibi hususlar; Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte açıklanmıştır. (İş Kanunu Madde:77, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde:4,17)

 MESLEKİ EĞİTİM

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan kişinin çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim gördüklerine dair belgeleri yoktur. Çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. (İş Kanunu Madde:85)

 İSKELELERİN KONTROLU

İskelelerin, uzman kişiler tarafından kontrol edildiğine dair belgeleri yoktur.

İskeleler; kullanılmaya başlanmadan önce, belirli aralıklarla ve üzerinde değişiklik yapıldığında, belli bir süre kullanılmadığında, deprem, fırtına, sel ve hortum gibi sağlamlığı ve dayanıklılığı etkileyebilecek olaylara maruz kaldığında uzman kişiler tarafından kontrol edilecektir. (Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği EK-IV.B Bölüm-II Madde:6.3)

 İSKELENİN KORKULUKLARI

Bütün iskeleler kendiliğinden hareket etmeyecek ve çökmeyecek şekilde tasarlanmış, yapılmış olacak ve bakımlı bulundurulacaktır. Çalışma platformları, geçitler ve iskele platformları, kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden koruyacak şekilde yapılacak, boyutlandırılacak, kullanılacak ve muhafaza edilecektir. (Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenliği Yönetmeliği  EK-IV.B Bölüm-II Madde:6)

YÜK ASANSÖRÜNÜN KONTROLU

Yük asansörünün kontrol belgesi bulunmamaktadır

Bütün kaldırma araçları ile bağlantıları, sabitleme ve destekleme elemanları da dahil bütün yardımcı kısımları; (a) Kullanım amacına uygun ve yeterli sağlamlıkta tasarlanmış ve imal edilmiş olacak, (b) Doğru şekilde kurulacak ve kullanılacak, (c) Her zaman iyi çalışabilir durumda olacak, (d) Yürürlükteki mevzuata göre, periyodik olarak kontrol, test ve deneyleri yapılacak, (e) Bu konuda eğitim almış ehil kişilerce kullanılacaktır.

Kaldırma araçları ve yardımcı elemanlarının üzerlerine azami yük değerleri açıkça görülecek şekilde yazılacaktır. Kaldırma ekipmanı ve aksesuarları belirlenen amacı dışında kullanılmayacaktır.

(Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği EK-IV.B Bölüm-II Madde:7)

 YÜK ASANSÖRÜNÜN YÜKLEME ALANI

Yapı alanlarında girilmesi yasak bölgelere yetkisiz kişilerin girişi uygun araç ve gereç kullanılarak engellenecektir. Tehlikeli bölgeler belirgin olarak işaretlenecek, bu bölgelere girme izni verilen işçileri korumak için gerekli önlemler alınacaktır. (Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği EK-IV.A Madde:10.4)

YÜK ASANSÖRÜNÜN (GIRGIR VİNCİN) SINIR DURDURUCUSU

Bütün kaldırma araçları ve bağlantıları, sabitleme-destekleme elemanları da dahil bütün yardımcı kısımları; Doğru şekilde kurulacak ve kullanılacak, kaldırma ekipmanı ve aksesuarları belirlenen amacı dışında kullanılmayacaktır. (Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği EK-IV.B Bölüm-II Madde:7.1.c, 7.3)

GÖVDE TOPRAKLAMASI

Çıplak metal kısımlı elektrik cihazları, uygun bir şekilde topraklanacaktır. Bütün iş ekipmanı, işçilerin doğrudan veya dolaylı olarak elektrikle temas riskinden korunmasına uygun olacaktır.(İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-I Madde:2.19)

 AÇIKTAKİ İLETKENLER

İnşaat içerisinde açıkta iletkenler bulunmaktadır. İletkenler, dış etkilere karşı uygun şekilde korunacaktır. Yapı alanındaki enerji dağıtım tesislerinin ve özellikle dış etkilere maruz kalan tesislerin; düzenli olarak kontrol ve bakımı yapılacaktır. (Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği EK-IV.B Bölüm-II Madde:2.1)

 AYDINLATMA

İşyerinin merdiven aydınlatması yetersizdir. İşyerleri mümkün olduğunca doğal olarak aydınlatılacak,doğal aydınlatma yeterli olmadığı durumlarda işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacına uygun olarak suni aydınlatma yapılacaktır. (Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği EK IV.A Madde:8.1)

İLKYARDIM MALZEMESİ VE SEDYE

İlkyardım odaları yeterli ilk yardım malzeme ve ekipmanı ile teçhiz edilecek ve sedyeler kullanıma hazır halde bulundurulacaktır. Buralar, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işaretlenecektir.  (Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği EK-IV. A Madde:13)

ACİL TELEFONLAR

Yerel acil servis adresleri ve telefon numaraları görünür yerlerde bulunacaktır. (Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği EK-IV. A Madde:13)

BAŞ KORUYUCULARI (BARET):

İşçiler, başlarında kişisel koruyucu donanım olarak baret bulunmadan çalışmaktadırlar.

Her işveren; inşaat işlerinde çalışanlara kişisel koruyucu donanım olarak koruyucu baretler verecektir. (Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Madde:8, Ek-III-1)

 EMNİYET KEMERİ

Her işveren; yüksekten düşme tehlikesi bulunan kısımlarda çalışanlara kişisel koruyucu donanım olarak emniyet kemeri verecektir. (Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Madde:8, Ek-III-9)

TEHLİKELİ BOŞLUKLAR

Çalışma yerlerinin tabanları sabit, sağlam ve kaymaz bir şekilde olacak, tehlikeli olabilecek engeller, çukurlar veya eğimler bulunmayacaktır. Asansör ve benzeri için bırakılan boşluklarda düşmelere karşı uygun önlemler alınacaktır. (Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenliği Yönetmeliği  EK-IV.B Bölüm-I Madde:6.1)

ARTIK MALZEMELER

Yapı işyerindeki çalışmalarda, yapı alanının düzenli tutulması ve yeterli temizlikte olması sağlanacaktır.  (Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Madde:10.a)

MERDİVEN KORKULUKLARI 

Yüksekten düşmeler, özellikle yeterli yükseklikte sağlam korkuluklarla veya aynı korumayı sağlayabilen başka yollarla önlenecektir. Korkuluklarda en az; bir trabzan, orta seviyesinde bir ara korkuluk ve tabanında eteklik bulunacaktır.

 (Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenliği Yönetmeliği  EK-IV.B Bölüm-II Madde:5.1)

SEYYAR MERDİVENLERDE ÖNLEM

Çalışma platformları, geçitler ve iskele platformları, kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden koruyacak şekilde yapılacak, boyutlandırılacak, kullanılacak ve muhafaza edilecektir.

(Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenliği Yönetmeliği  EK-IV.B Bölüm-II Madde:6.2)

DÜŞEN CİSİMLERE KARŞI ÖNLEM (SUNDURMA)

Yapı alanında yukarıdan malzeme düşme riski bulunan kısımlara girilmesini önleyecek tedbirler alınacaktır. Bina içerisine giriş yerlerine kapalı geçit yerleri yapılacaktır. (Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği EK-IV.B Bölüm-II Madde:4)

GEÇİT YERİ VE RAMPALAR

Merdivenler, sabitlenmiş geçici merdivenler, yükleme yerleri ve rampaları da dahil olmak üzere trafik yolları; kolay ve güvenli geçişi sağlayacak, buraların yakınında çalışanlar için tehlike yaratmayacak şekilde tasarlanıp yapılacaktır. (Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği EK-IV.A.Madde:10.1)

SOYUNMA YERİ-TUVALET-LAVABO

İş elbisesi giymek zorunda olan işçilerin, etik olarak veya sağlık nedenleriyle, uygun olmayan bir yerde soyunmalarına izin verilmeyecek, işçiler için uygun soyunma yerleri sağlanacaktır. Soyunma yerlerine kolay ulaşılacak, kapasitesi yeterli olacak ve oturacak yer sağlanacaktır.

Çalışma, dinlenme, yıkanma ve soyunma yerlerinin yakınında, yeterli sayıda tuvalet ve lavabo ile temizlik malzemesi bulundurulacaktır. Tuvalet ve lavabolar erkek ve kadın işçiler için ayrı olacak veya ayrı ayrı kullanımları için gerekli düzenleme yapılacaktır. (Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği EK IV. A Madde:14)

UYARI LEVHALARI

İşveren, işyerindeki çalışma yöntemlerini, iş organizasyonu ve toplu koruma önlemleri ile işyerindeki risklerin giderilemediği veya yeterince azaltılamadığı durumlarda, güvenlik ve sağlık işaretlerini bulundurmak ve uygun şekilde kullanmak zorundadır. (Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği Madde:5)

İNŞAATIN ETRAFININ ÇEVRİLMESİ

Yapı alanının etrafı ve çevresi kolayca görülebilecek ve fark edilebilecek şekilde çevrilecek ve işaretlenecektir. (Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği  EK IV.A Madde:18.1)

KAZI İŞLERİNDE ÖNLEM

1. Kazı işleri, kuyular, yeraltı işleri ile tünel ve kanal çalışmalarında;

(a) Uygun destekler ve setler kullanılacak, (b) Malzeme veya cisim düşmesi veya su baskını tehlikesine ve insanların düşmesine karşı uygun önlemler alınacak, (c) Sağlık için tehlikeli veya zararlı olmayan özellikte solunabilir hava sağlamak için bütün çalışma yerlerinde yeterli havalandırma yapılacak, (d) Yangın, su baskını veya göçük gibi durumlarda işçilerin güvenli bir yere ulaşmaları sağlanacaktır.

2. Kazı işlerine başlamadan önce, yer altı kabloları ve diğer dağıtım sistemleri belirlenecek ve bunlardan kaynaklanabilecek tehlikeleri asgariye indirmek için gerekli önlemler alınacaktır.

3. Kazı alanına giriş ve çıkış için güvenli yollar sağlanacaktır.

4. Toprak ve malzeme yığınları ve hareketli araçlar kazı yerinden uzak tutulacak ve gerekiyorsa uygun bariyerler yapılacaktır. (Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği EK IV B Bölüm II Madde:10)

KAT DÖŞEME KENARLARINA ŞERİT

Engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretlemeler şöyle olacaktır;

1. Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler; işletme tesisleri için işçilerin çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgelerde, birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenecektir.

2. İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olacaktır.

3. Sarı-siyah ya da kırmızı-beyaz şeritler yaklaşık olarak 45 derece açıyla ve aynı büyüklükte boyanacaktır. (Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği Ek.V.1)

SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI

İşveren veya proje sorumlusu, işyerinde yürütülecek faaliyetleri dikkate alarak bir sağlık ve güvenlik planı hazırlayacaktır. Yapı alanında, ilgili yönetmeliğin EK-II bölümünde belirtilen işlerin yapılması durumunda bu işlerle ilgili önlemler planda yer alacaktır. (Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yön. Madde:5.a, 7.b)
 

 
İş Sağlığı ve Güvenliği İçerik: İş Güvenliği Formu, İş Güvenliği Formları, İş Güvenliği Firmaları, İş Güvenliği Eğitimi Bursa, İş Güvenliği Eğitim Notları, İş Güvenliği Eğitimleri, İş Güvenliği Eğitimi, İş Güvenliği Ekipmanları, İş Güvenliği El Kitabı,
 
İş Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri
İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri
İş Güvenliği Yazı Ve Makaleler
İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatlar
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri
İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri
İşyeri Ortam Ölçümleri ve Raporları

İş Güvenliği Eğitimleri

 
 
       
  İşçi Sağlığı İş Güvenliği Makaleler Diğer Danışmanlık Hizmetleri İş Sağlığı ve Güvenliği Referanslar
 
Elektrik Tesisat Uygunluk Belgesi
Paratoner Kontrolü ve Raporu
Topraklama Ölçümü ve Raporu
Temel Acil Durum Eğitimi
OHSAS 18001 Temel Eğitimi
Risk Değerlendirme Eğitimi
Yasal Hak ve Sorumluklar
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Yangın ve Yangından Korunma
Risk Analizi ve Değerlendirmesi
İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı
Araç Tip Onay Belgesi
TSE Belgesi Alımı
TSEK Belgesi Alımı
TSE HYB Belgesi Alımı
Marka Tescil Belgesi Alımı
Garanti Belgesi Başvurusu
Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi
ISO 9001:2008 Belgesi Danışmanlığı
(OHSAS) ISO 18001:2007 Belgesi Danışmanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği İşyeri Ortam Ölçümleri
  İş Güvenliği Eğitimleri İstanbul İş Güvenlik Danışmanlık
       
2008 Copyright© | Akre Group® Danışmanlık Eğitim Marka İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Yönetimi ve Gözetim Hizmetleri Tel: 0536 696 15 91 | 0216 533 86 87 Facebook'ta Takip Et   

İso Belgelendirme İso Belgesi Helal Belgesi Kosher Belgesi GMP Belgesi Kapasite Raporu CE Belgesi